Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Dział

Postanowienia ogólne

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
 1. Serwis - oznacza serwis prowadzony pod domeną Racoongo.pl;
 2. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu;
 3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
 4. Produkty – produkty i usługi finansowe, sprzedawane lub świadczone przez instytucje finansowe, których warunki mogą być porównane w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 2. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są Użytkownikom usługi, polegające na prezentacji i umożliwieniu korzystania z porównywarki Produktów sprzedawanych lub świadczonych przez instytucje finansowe. Porównywarka Produktów służy do wyszukiwania Produktów i porównywania przez Użytkownika warunków poszczególnych Produktów.
 3. Negocjacje i zawarcie umowy dotyczące Produktu następują bezpośrednio z instytucją finansową oferującą Produkty, w szczególności za pośrednictwem strony internetowej danej instytucji finansowej.

Dział

Zasady korzystania z Serwisu

 1. Każdy Użytkownik Serwisu z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyraża zgody na postanowienia Regulaminu, powinien niezwłocznie przerwać korzystanie z Serwisu.
 2. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne, nie wymaga także instalacji dodatkowego specjalistycznego oprogramowania.
 3. Przeglądanie zawartości Serwisu oraz korzystanie z usług Serwisu może odbywać się anonimowo i nie wymaga rejestracji w Serwisie.
 4. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, z poszanowaniem praw i dóbr osobistych osób trzecich. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 5. Operator Serwisu nie jest stroną jakichkolwiek czynności faktycznych lub prawnych dokonywanych między Użytkownikiem a instytucjami finansowymi sprzedającymi lub świadczącymi Produkty oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki skorzystania Użytkowników z Produktów. W szczególności, Operator Serwisu nie jest reprezentantem, pełnomocnikiem, przedstawicielem, agentem, zastępcą bezpośrednim lub pośrednim, agentem, podwykonawcą lub pracownikiem wyżej wymienionych instytucji finansowych, chyba, że Regulamin wprost stanowi inaczej. Wszelkie roszczenia z tytułu Produktów Użytkownik powinien skierować bezpośrednio do instytucji finansowych oferującej Produkty. Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom jedynie możliwość korzystania z porównywarki Produktów.
 6. Wszelkie treści znajdujące się na stronie Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w szczególności informacje o Produktach są jedynie ich prezentacjami.
 7. Celem Serwisu nie jest udzielanie porad dotyczących Produktów oraz rekomendacja poszczególnych Produktów Użytkownikom.
 8. Do prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest dysponowanie urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet, posiadać zainstalowaną jedną z następujących przeglądarek internetowych zaktualizowaną do najnowszej wersji: Firefox, Chrome, IE, Opera.

Dział

Postępowanie reklamacyjne

 1. W związku z nieprawidłowym działaniem Serwisu, Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji.
 2. Użytkownik może zgłosić reklamację w jeden z poniższych sposobów: a) w formie pisemnej – przesyłką pocztową na adres [address], b) w formie elektronicznej, przesyłając wiadomość e-mail na adres: [e-mail address].
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na wskazany przez Użytkownika adres e-mail lub korespondencyjny, o ile tego zażądał składając reklamację.
 4. W sprawach szczególnie trudnych, dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu rozpatrywania reklamacji.
 5. Użytkownik zostanie poinformowany przed upływem 30-dniowego terminu o przyczynie wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji i przewidywanym terminie odpowiedzi.

Dział

Czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych z Użytkownikiem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Rozpoczęcie korzystania z usług oferowanych w ramach Serwisu jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie tych usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą opuszczenia przez Użytkownika stron Serwisu, w ramach których udostępniane są usługi.

Dział

Polityka prywatności i prawa własności intelektualnej

 1. Serwis zapewnia ochronę prywatności Użytkowników.
 2. Zasady dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników oraz polityka dotycząca plików cookies określone są w „Polityce prywatności”, której treść dostępna jest w Serwisie.
 3. Wszelkie prawa autorskie do Serwisu, jak i do jego elementów oraz baz danych, przysługują Operatorowi Serwisu lub podmiotom współpracującym. Serwis stanowi bazę danych Produktów podlegającą ustawie o ochronie baz danych. Ochronie podlega zarówno Serwis jako całość, a także wszelkie poszczególne jego elementy, w tym w szczególności projekt, tytuły, spisy treści, hasła, opisy, komentarze, zdjęcia, rysunki, ryciny, tabele, schematy, dobór materiałów itp. Kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie Serwisu jest zabronione.

Dział

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na stronach Serwisu.
 2. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Serwisie, w tym do zmiany treści Serwisu.
 3. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.
 4. Integralną częścią Regulaminu jest Polityka Prywatności zawierająca także politykę dotyczącą plików cookies.
 5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.